O Klubie

Idea powstania Klubu Spinningowego narodziła się w styczniu 2010 roku. Celem tego klubu miała być organizacja zawodów i spotkań w gronie miłośników spinningu, wymiana doświadczeń oraz promocja rzeki Raby i działania na rzecz ochrony środowiska. Utworzono statut oraz logo Wędkarskiego Klubu Spinningowego Zębaty Bochnia.

Za datę powstania Klubu przyjmuje się dzień 24. kwietnia 2010 roku, w którym zapisali się pierwsi członkowie. Było to w przeddzień Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych „Pstrąg Roztocza”. Nowo powstały Klub reprezentowało wówczas trzech odważnych wędkarzy z Bochni. W tych zawodach „Zębaci” odnieśli pierwszy chociaż nieoficjalny sukces – zdobycie pierwszego i czwartego miejsca.

W następnych miesiącach do Klubu dołączali kolejni miłośnicy spinningu. I tak w dniu 19. marca 2011 roku zwołano zebranie Założycielskie Klubu Spinningowego Zębaty Bochnia. Odbyło się ono w siedzibie Koła PZW nr 8 Bochnia Miasto przy ulicy Kowalskiej 9. Celem zebrania było powołanie Klubu Spinningowego przy Kole PZW Bochnia Miasto. W spotkaniu uczestniczyło jedenastu członków Koła. Omówiono cele i zadania Klubu. Zebrani podjęli deklarację o przystąpieniu do Klubu, a następnie wybrano władze Klubu.

Dnia 4. Kwietnia 2011 roku na zebraniu Zarządu Koła PZW nr 8 Bochnia Miasto przedstawiono protokół z zebrania Założycielskiego Klubu Spinningowego. Zarząd Koła zaopiniował pozytywnie powstanie nowego Klubu. Dokumentację wysłano do Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie.

Z każdym miesiącem do Klubu Spinningowego przystępują nowi członkowie, doświadczeni jak i początkujący miłośnicy spinningu chcący doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowe łowiska oraz brać udział w różnych przedsięwzięciach Klubu.

Statut

Wędkarskiego Klubu Spinningowego „Zębaty” – Bochnia

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§1 

Wędkarski Klub Spinningowy „Zębaty” zostaje powołany przy Kole PZW nr 8 Bochnia Miasto.

– siedzibą klubu jest Koło PZW nr 8 Bochnia Miasto przy ulicy Kowalskiej 9.

– Wędkarski Klub Spinningowy „Zębaty” w dalszej części statutu jest zwany Klubem.

Rozdział II

Działalność Klubu i sposoby jej realizacji

§2

Celem działania Klubu jest:

propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

– promocja spinningu, jako sportowej metody wędkarstwa;

– doskonalenie umiejętności wędkarskich;

– rozwijanie koleżeństwa i podnoszenie etyki wędkarskiej;

– integracja społeczności wędkarskiej.

§ 3

Realizacja celów wskazanych w §2 jest dokonywana przez:

 – upowszechnianie informacji z zakresu sportowego połowu ryb metodą spinningową;

– promowanie wędkarstwa, pojmowanego jako pasję, ukierunkowaną na kontakt z przyrodą, doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności;

– organizację imprez popularyzujących wędkarstwo, szczególnie spinningowych zawodów wędkarskich;

– organizację zawodów zarówno wewnątrz klubowych jak i z udziałem zawodników spoza Klubu;

– organizację zawodów spinningowych zleconych przez Koło nr 8 Bochnia Miasto;

– współdziałanie z Kołami PZW, klubami wędkarskimi oraz instytucjami realizującymi zadania mające na celu ochronę środowiska, flory i fauny;

– propagowanie zasad „fair play” w trakcie trwania zawodów wędkarskich, a także w codziennych kontaktach z innymi użytkownikami wód.

§ 4

Do Klubu może należeć każdy wędkarz będący członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Warunkiem jest złożenie deklaracji chęci włączenia się w działalność Klubu.

O przyjęciu kandydata do Klubu decyduje Zarząd Klubu.

Do Klubu nie może być przyjęty kandydat, który prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego, Sądu Organizacyjnego PZW lub innego kolegium ds. wykroczeń został ukarany za naruszenie przepisów o rybołówstwie lub za inne działania na szkodę PZW (nie bierze się pod uwagę kar, które zostały anulowane).

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§5

Członkowie Klubu mają prawo do:

– uczestnictwa w organizowanych przez Klub imprezach i przedsięwzięciach;

– zgłaszania wniosków, opinii, postulatów i projektów wiążących się z działalnością Klubu;

– udziału w zawodach innych klubów wędkarskich.

§6

Członkowie Klubu zobowiązują się:

– przestrzegać postanowień: Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, Statutu Klubu, regulaminów wewnętrznych Klubu, uchwał organów Klubu;

– brać czynny udział w działalności Klubu;

godnie reprezentować Klub oraz swoją postawą budować pozytywny wizerunek członka Klubu „Zębaty”.

§7

Utrata członkostwa następuje w skutek:

– dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu;

– decyzji Zarządu Klubu w przypadkach: podejmowania działań godzących w dobre imię i wizerunek Klubu, poważnego naruszenia regulaminu Klubu, braku zaangażowania oraz czynnego udziału w pracach Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§8

Władze Klubu stanowi Zarząd Klubu, w osobach: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 9

Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata, wybór Zarządu Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów.

§ 10

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się kwartalnie, tj. w drugą sobotę miesiąca w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

Rozdział V

Fundusze Klubu

§ 11

Fundusze Klubu stanowią:

– dobrowolne składki członków Klubu;

– dotacje, darowizny.

§ 12

Środki stanowiące Fundusze Klubu przeznaczone są w całości na cele związane z działalnością statutową Klubu, sposób ich wydatkowania jest zawsze jawny.

§ 13

W przypadku organizacji zawodów zleconych przez Koło Bochnia Miasto, obsługę kasową Klubu prowadzi Skarbnik Koła.

§ 14

Za zarządzanie majątkiem Klubu odpowiada Zarząd Klubu.

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu

§ 15

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Członków.

Komentarze są wyłączone.